klachtenregeling

Klachtenregeling/geschillencommissie

Het is mogelijk dat een ouder niet tevreden is over bepaalde zaken. Wij vinden het belangrijk dat de ouder het ons laat weten als hij/zij een klacht heeft.

Klachten kunnen gaan over:

● Uitvoering van de overeenkomst (lees contract)

● Verandering van de overeenkomst

● Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan

● Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan

● Kwaliteit van de opvang

● Kosten van de opvang

● Opvangtijden

● Gedragingen van houder of pedagogisch medewerker jegens een ouder of kind

● Een besluit van de houder waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Interne klachten

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de pedagogisch medewerker. Bij de pedagogisch medewerker kunt u een intern klachtenformulier halen. Het is het meest bevredigend voor beide partijen als de klacht met de direct betrokkenen wordt besproken. Samen zal worden geprobeerd het probleem op te lossen. Mocht het mondeling niet opgelost worden dan wordt de klacht schriftelijk afgehandeld binnen 4 weken na indienen.

1 De klacht wordt zorgvuldig onderzocht

2 de ouder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang

3 er komt een schriftelijke reactie op met redenen omkleed oordeel

4 eventuele maatregelen worden indien mogelijk binnen 4 weken gerealiseerd

Externe klachtencommissie

Indien dit ook niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie. Peuteropvang Ploegmaatjes is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Meer informatie is er te vinden via onderstaande link

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

In het kort:

Geschilartikel​ ​Kinderopvang​ ​en​ ​Peuterspeelzalen

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt. 19
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie ().
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.